Super User
Odsłony: 70

Deklaracja dostępności serwisu gops.ugkonstantynow.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gops.ugkonstantynow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego gops.ugkonstantynow.pl

Data publikacji strony internetowej: 11.03.2019 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 11.03.2019 r.

Strona internetowa jest w części zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2, 21-543 Konstantynów

Do budynku prowadzą schody usytuowane od strony ulicy Kard. St. Wyszyńskiego. Wejście do budynku oznaczone jest tabliczkami informacyjnymi z nazwami instytucji.

Wszystkie pomieszczenia jednostki znajdują się na parterze budynku. Dla osób na wózkach dostępny jest podjazd, który usytuowany jest od strony wewnętrznego parkingu jednostki. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku Urzędu Gminy.

Przed budynkiem znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Drugie miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane jest za budynkiem jednostki na wewnętrznym parkingu w bezpośrednim sąsiedztwie podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W jednostce nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Można skorzystać z pomocy pracownika Urzędu Gminy, który został przeszkolony w zakresie języka migowego.

Kategoria: